fbpx

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. – továbbiakban Vállalkozás – jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerint minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

A személyes adatok kezelésére egyébiránt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései az irányadók.

 

Adatkezelő:

Cégnév:  FREDERIK TECHNOLOGIES Kft.
Székhely:  5600 Békéscsaba Kinizsi utca 5.
Adószám:  28995270-2-04
Telefon: +36 30 746 44 41
Képviselő: Bencze Frederik
Adatvédelmi Tisztviselő neve: Knyihár Bettina
Telefon: +36 70 626 55 50
E-mail cím: iroda@frederik-technologies.com
Weboldal: www.frederik-technologies.com

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

 

Adatfeldolgozók:

TEVÉKENYSÉG: Tárhely szolgáltatás

Cégnév: Tárhely.eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4.
Adószám: 14571332-2-42
Telefon: +36 1 789 2 789
E-mail: support@tarhely.eu

TEVÉKENYSÉG: Hírlevél szolgáltatás

Cégnév: mailchimp
adatkezelési tájékoztató: https://mailchimp.com/legal/privacy
székhely: Atlanta, Georgia, Egyesült Államok
  The Rocket Science Group, LLC
  675 Ponce de Leon Ave NE
  Suite 5000
  Atlanta, GA 30308 USA
E-mail cím: https://mailchimp.com/contact/
Weboldal: https://mailchimp.com

TEVÉKENYSÉG: Statisztikai célú sütik (Google Analytics)

Cégnév: Google Inc.,
adatkezelési tájékoztató: https://support.google.com/analytics/answer/3379636
székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Ezek a sütik a honlapok teljesítményéhez, fejlesztéséhez, a felhasználói élmény javításához kapcsolódnak, és lehetővé teszik, hogy az adott honlap üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott honlapot. Az általuk gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy a látogató az oldal mely részére kattintott, hány honlapot vagy oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, milyen esetleges hibaüzenetek érkeztek.

I. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A Vállalkozás személyes adatot csak a tevékenységeikkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezel. Az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a releváns jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

A Vállalkozás által kezelt adatok köre:

Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

Hírlevél szolgáltatás

Kapcsolattartás: új akcióról, új termékeinkről értesítés

önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Teljes név, Email (adatfeldolgozón keresztül)

hírlevélről történő leiratkozásig

Panaszkezelés

személlyel vagy tevékenységgel kapcsolatos panaszok kezelése

jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

 Teljes név, Cím, Email, Telefon, panasz, aláírás

5 év

Reklamációkezelés

fogyasztó minőségi kifogásának dokumentálása

jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

 Teljes név, Cím, Telefon

3 év

Szerződéskötés

szerződéses kötelezettség teljesítése

szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

Teljes név, Cím

Kölcsönzés esetén: anyja neve, személyi okmány száma;

Visszavételi szerződés esetén: Telefon, szül. hely és idő, TAJ szám;

5 év

Álláshirdetés, pályázatok kezelése

kapcsolattartás, kiválasztási eljárás lefolytatása, munkaviszony létrehozásának elősegítése

 

önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Teljes név, Cím, Értesítési Cím, Telefon, Email, fénykép

kiválasztási eljárás idejéig, hozzájárulás visszavonásáig

Cookie-k

használhatóság javítása, statisztika készítése, marketing tevékenység

önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

generált azonosítók

funkciónként eltérő

Térfigyelő kamera

vagyonvédelem, jogsértő cselekmények megelőzése

a Vállalkozás jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

megfigyelt területre belépők képmása és magatartása

30 nap


II. 
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
  • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, cím, születési adat, igazolványok száma, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
  • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

III. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI
Az érintettnek joga van:
  1. a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,
  2. arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz,
  3. adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
  4. az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
  5. az adathordozhatósághoz,
  6. tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik.
  7. mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,
  8. a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. , levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36(1)391-1410., www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  9. felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
  10. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
  11. Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.
 
Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

  1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
  2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
  3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
  4. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
  5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
  6. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a  Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

Az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

  1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
  2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
  3. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
  4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
  6. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  1. az adatkezelés céljai;
  2. az érintett személyes adatok kategóriái;
  3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga
A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett (üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;
  4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A személyes
adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


Az adathordozhatósághoz
való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.


A tiltakozáshoz való jog
  1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
  3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.
  • Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
  • Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410
  • www: http://www.naih.hu
  • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  • Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
  • Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
  • A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
  • Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.


IV. 
A Vállalkozás által kezelt adatok köre
A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

A szolgáltatást használók egyes adatai a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából – adatfeldolgozó közreműködésével – naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A felhasználók IP címeit az adatfeldolgozó semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne. A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az adatfeldolgozó kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére a szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából. 

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatfeldolgozóhoz került adatokat az adatfeldolgozó nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az adatfeldolgozó cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Az adatfeldolgozó az adatfájlok használatával kezelésébe került adatokat csak az érintett felhasználó előzetes hozzájárulásával továbbítja harmadik személy számára. Az adatfeldolgozó által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó a szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra. 

A Weboldal által használt cookie-k főbb jellemzői:

Süti neve

Lejárat

Leírás

PHPSESSID

7nap

Amennyiben a látogató felkeresi weboldalunkat, akkor a PHPSESSID süti felhasználásával lesz a munkafolyamat életben tartva meghatározott ideig, amíg a felhasználó ki nem jelentkezik.

 DSID

14 nap

hirdetések megjelenítése

 IDE

3 hó

hirdetések megjelenítése

     

Google Analytics

   

Süti neve

Lejárat

Leírás

_ga

2 év

A _ga, _gat és _gid a Google Analytics által leggyakrabban használt sütik, melyek segítségével a Google Analytics, mint szolgáltatás, a webhely tulajdonosa számára információt tud nyújtani és statisztikát tud készíteni webhelyének forgalmáról – pl.: adott időközönként mennyi felhasználó látogatja a webhelyet, milyen oldalakat tekintenek meg, mennyi ideig böngésznek, stb. Mindhárom cookie-név a Google Universal Analyticshez kapcsolódik.

_gat

1 perc

A lekérések százalékos behatárolása

_gid

24 óra

A felhasználó felismerése a GA által

cookieConsentAccepted

14 nap

Tárolja, hogy a felhasználó elfogadta-e vagy nem a cookie kezelést.


Hírlevél feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén a felhasználó, mint érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], amelyet a felhasználó a Vállalkozás weboldalán a „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti beviteli mezőbe megadhatja e-mail címét, adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintetti kör hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás hírlevelére feliratkozik hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím (adatfeldolgozó felhasználásával).

Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Vállalkozás szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről (Marketing célú elektronikus levelek). 

Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai, hírlevélszolgáltatást biztosító adatfeldolgozó. Az adatokhoz hozzáfér a Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatársa.

Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás esetén: az adatkezelési a hozzájárulás visszavonásáig, hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. A hírlevél leiratkozás a regisztrált fiókba történő bejelentkezést követően lehetséges, vagy az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva.

A felhasználó személyes adatai kezelésével kapcsolatosan (III. pont AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI), bármikor tájékoztatást kérhet, továbbá bármikor kérheti a megadott személyes adataik helyesbítését, illetve jogsértés észlelése esetén zárolását is. Kérheti a személyes adatok törlését, továbbá, ha az adatkezelő az adatokat más célra is fel kívánná használni, úgy személyes adatainak kezelése ellen tiltakozhat. Jogában áll panasszal élni a felügyeleti hatóságnál. Jogosult a rá vonatkozó, általa a Vállalkozás rendelkezésére bocsátott személyes adatok hordozhatóságához.

A Vállalkozás által üzemeltetett weboldal összefüggő adatkezelés

A Vállalkozás weboldalán online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)  hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek mellett a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: vásárlók neve, lakcíme, szállítási címe, Ország, megye.

Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki a Vállakozás webáruházában vásárol.

Az adatok címzettjeinek kategóriái: a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai. Az adatokhoz hozzáfér a Vállakozás vezetője, az ügyfélkapcsolatokat, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók.

Az adatkezelés időtartama: 8 év.

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezelése tekintetében, továbbá bármikor kérheti a megadott személyes adataik helyesbítését, illetve jogsértés észlelése esetén zárolását is. Kérheti a személyes adatok törlését, továbbá, ha az adatkezelő az adatokat más célra is fel kívánná használni, úgy személyes adatainak kezelése ellen tiltakozhat. (További tájékoztatás: III. pont AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI)

 

A Vállalkozás, mint megbízó szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelései

Adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséből származó kötelezettség.

A szerződés során a felek rögzítik, hogy a szerződésben érintettként szerződő fél minőségben megadott személyes adatait a Társaság GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján szerződés teljesítéséből származó kötelezettség teljesítése céljából kezeli. A megbízó kijelenti, hogy a megbízott a szerződés teljesítése során kezelt személyes adatait más célból nem használja fel, azt kizárólag a szerződés teljesítése céljából használja. A szerződést az alábbi címzettek részére adja tovább:

  • a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
  • a Társaság pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat ellátó munkavállalói.

A megbízó nyilatkozik, hogy adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A szerződés teljesítése során kezelt adatok kezelésének időtartama a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

A személyes adatok kezelésére egyébiránt különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései az irányadók.

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezelése tekintetében, továbbá bármikor kérheti a megadott személyes adataik helyesbítését, illetve jogsértés észlelése esetén zárolását is. Kérheti a személyes adatok törlését, továbbá, ha az adatkezelő az adatokat más célra is fel kívánná használni, úgy személyes adatainak kezelése ellen tiltakozhat. (További tájékoztatás: III. pont AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI)

 

A Vállalkozás álláshirdetéssel, pályázatok kezelésével kapcsolatos adatkezelései

Adatkezelés célja:

  • a megjelölt állásajánlattal kapcsolatban a pályázóval, mint érintettel való kapcsolattartás;
  • a közzétett állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatása;
  • munkaviszony létrehozásának elősegítése.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

A kezelt személyes adatok köre:

  • személyes adatok: név (vezetéknév, keresztnév), lakcím, postacím, telefonszám, e-mail cím, fénykép
  • egyéb ismeretek: iskolai végzettség

Álláshirdetésre jelentkezés esetén a Vállalkozás a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így konkrét állásajánlat esetén az állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás idejéig, illetve addig kezeli, amíg az érintett nem kéri adatainak törlését vagy vonja vissza hozzájárulását a fent említett elérhetőségek valamelyikén.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Amennyiben a Pályázó a kiválasztási eljárás során ehhez külön hozzájárul, a Vállalkozás a Pályázó önéletrajzát a konkrét állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lezárását követően is, további fél évig vagy a Pályázó hozzájárulásának visszavonásáig vagy törlési kérelméig megőrzi.

A pályázó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezelése tekintetében, továbbá bármikor kérheti a megadott személyes adataik helyesbítését, illetve jogsértés észlelése esetén zárolását is. Kérheti a személyes adatok törlését, továbbá, ha az adatkezelő az adatokat más célra is fel kívánná használni, úgy személyes adatainak kezelése ellen tiltakozhat. (További tájékoztatás: III. pont AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI)

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre:

A Pályázóval kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz kizárólag a Vállalkozás azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik az adott állásajánlattal összefüggő kiválasztási eljárással kapcsolatban eljárási vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

A Vállalkozás adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

A Vállalkozás kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelései

A Vállalkozás a vagyoni értékek megőrzése, megfigyelése, jogsértő cselekmények megelőzése céljából telephelyein, kamerával rögzített megfigyelést végez.

A kamerás megfigyelés jogalapja: Jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

Az adatkezeléssel érintett személyek köre: A megfigyelt területre beérkező emberek képmása, illetve magatartásuk.

A felvételek megőrzésének ideje: 30 nap

A felvételek megtekintésére jogosult: a Vállalkozás ügyvezetője, illetve az általa kijelölt munkavállaló. Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezelése tekintetében, továbbá bármikor kérheti a megadott személyes adataik helyesbítését, illetve jogsértés észlelése esetén zárolását is. Kérheti a személyes adatok törlését, továbbá, ha az adatkezelő az adatokat más célra is fel kívánná használni, úgy személyes adatainak kezelése ellen tiltakozhat.

(További tájékoztatás: III. pont AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI)

 

A tájékoztató módosítása 

A Vállalkozás fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi az Adatkezelési Tájékoztató menüpont alatt.


Kelt: 2022.12.01.