fbpx

 

 

1. BEVEZETÉS

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek és rendelkezések a

FREDERIK TECHNOLOGIES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Székhely és központi ügyintézési hely: 5600 Békéscsaba Kinizsi utca 5.
Cégjegyzékszám: 04-09-015622
Adószám: 28995270-2-04
Web: frederik-technologies.com
Telefon: +36-70-626-5550
Képviseli: Bencze Frederik ügyvezető,
mint Szolgáltató (a továbbiakban: FREDERIK TECHNOLOGIES Kft.) a frederik-technologies.com, webmeo.hu, 5nap.hu weboldalakon elérhető szolgáltatásaira terjednek ki.

1.2. Jelen ÁSZF célja, hogy összefoglalóan rögzítse a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. weboldalainak, valamint a Mobil alkalmazásainak használatának és a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, továbbá a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft., valamint a felhasználók jogait és kötelezettségeit.

1.3. Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed tehát a Weboldalakon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások vagy külön-külön Szolgáltatás) igénybevételére, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételekre.

1.4. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalakat látogató és a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által nyújtott bármely Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra (a továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók). A Felhasználók a Weboldalakon történő regisztráció során, illetve az egyes szolgáltatások megigénylése során kötelesek elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit és kötelezettséget vállalni az ÁSZF betartására.

1.5. Jelen ÁSZF időbeli hatálya kiterjed az ÁSZF elfogadásától, a Szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetői Szerződés megszűnéséig, illetve a regisztráció törlésééig.

2. FOGALMAK

2.1. A jelen ÁSZF-ben használt kifejezések az alábbi jelentéssel rendelkeznek:

„Adatkezelési Tájékoztató”: a Szolgáltató Weboldalon elérhető adatkezelési tájékoztatóját jelenti;

„ÁSZF”: a jelen általános szerződési feltételeket jelenti;

„Developer API”: a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által meghatározott egységes vagy adott esetben egyedi funkcionalitással kínált API, amelynek szoftveres megoldásai lehetővé teszik, hogy a Felhasználók saját rendszereiket a Szolgáltatások egyes elemeivel az ehhez szükséges önálló fejlesztéseikkel összekapcsolják és a Szolgáltatást saját rendszereikből közvetlenül is működtethessék;

FREDERIK TECHNOLOGIES Kft.”: a Bevezetésben meghatározott jogi személyt jelenti, aki a Weboldalak üzemeltetője és a szolgáltató;

„Előfizetői Szolgáltatáscsomagok”: a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által kínált és a Felhasználók, valamint az Ügyfelek által választható – akár ingyenes, akár díj ellenében nyújtott – szolgáltatáscsomagokat jelenti, azzal, hogy az egyes szolgáltatáscsomag tartalma egymástól eltérhet;

„Előfizetői Díj”: az Előfizetői Szolgáltatáscsomag ellenértékeként fizetendő díjat jelenti;

„Előfizetői Szerződés”: a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. és az Ügyfél között létrejött előfizetői szerződést jelenti, amely nem fizikai formában, hanem tartalmilag, a honlapon történő regisztráció során megadott adatok és ennek során tett nyilatkozatok, az ÁSZF, valamint a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan elérhető valamennyi további tájékoztató és feltétel – elektronikus úton való elfogadása – útján jön létre. Minden új profil, illetve regisztráció új Előfizetői Szerződést keletkeztet,

„Felhasználó vagy Felhasználók”: azt a Weboldalon regisztrált Felhasználót jelenti, aki a Weboldalon keresztül a Szolgáltatásokat használja.

„Felhasználói Jogosultság”: az egyes Felhasználókat a Szolgáltatások igénybevétele során megillető jogosultságokat jelenti;

„Fiók”: a Felhasználók által a Weboldalon történő regisztrációval létrehozott felhasználói fiókot jelenti;

„Fiók Tulajdonos”: az adott Ügyfél vonatkozásában az Ügyfelet a Weboldalon regisztráló Felhasználót jelenti, azzal, hogy a Fiók Tulajdonos személye a későbbiek során változhat, de egy Ügyfélnek egy időpontban kizárólag egy Fiók Tulajdonosa lehet;

“Munkatárs”: azon Felhasználókat jelenti, akik a Fiók Tulajdonos által történő rögzítést követően saját jogon Regisztrálnak a Fiókba és használják a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. Szolgáltatásait.

„Partner meghívő”: a Fiók Tulajdonos által kezdeményezett és a partnerének a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által e-mail útján (rendszerüzenetként) küldött meghívót jelenti.

„Ptk.” a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt jelenti;

„Regisztráció”: a Felhasználók Weboldalon történő regisztrációját jelenti;

„Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”: a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott egyes online számlázási, valamint egyéb szolgáltatásokat, illetve ezen szolgáltatások összességét jelenti;

„Tranzakciós Díj”: az esetenként (nem előfizetéses formában), tranzakcionális jelleggel igénybe vett szolgáltatások díja, amelyeknek a fizetési struktúrája eltér az Előfizetői Szolgáltatáscsomag időszaki előfizetési struktúrájától;

„Ügyfél”: azt a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, egyéb jogi személyt, illetve egyéni vállalkozót jelenti, aki a Fiók Tulajdonos általi Regisztrációt követően a Szolgáltatásokat igénybe veszi.

„Weboldal”: a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. weboldalai, valamint a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft.  mobil alkalmazásait jelenti.

3. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI

3.1 REGISZTRÁCIÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a https://frederik-technologies.com linken, valamint a Kézikönyvben elérhető szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé a Weboldalon keresztül, azzal, hogy többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata esetén azok tartalma egymástól eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmáról és különböző funkcióiról, működéséről a Weboldal, illetőleg a Weboldalon elérhető „Árak” című menüpont nyújt részletes tájékoztatást.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. jogosult bármely Felhasználó, illetve Ügyfél bejelentkezési lehetőségét, illetve bármely Szolgáltatáshoz történő hozzáférését felfüggeszteni, ha alappal feltételezi, hogy a Szolgáltatás igénybevételére az adott Felhasználó, illetve Ügyfél által nem jogszerűen kerül sor, ideértve, különösen, a jelen ÁSZF megsértését.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. fenntartja a jogot arra, hogy úgynevezett “Támogatói Programok” keretében bizonyos vállalkozási körök, csoportok számára az Előfizetői Szolgáltatáscsomagoktól eltérő, azoktól kedvezőbb, vagy más összetételű Szolgáltatáscsomagokat biztosítson, ajánlatokat tegyen közzé, szolgáltatási- feltételeket alakítson ki.

3.1.1 Regisztráció

A Szolgáltatásoknak a Weboldalon keresztül történő igénybevételéhez valamennyi Felhasználó részéről Regisztráció szükséges, amely alól kivétel, ha valamely Szolgáltatást a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. regisztráció nélkül is elérhetővé teszi a Weboldalra látogatók részére. A sikeres Regisztrációhoz és a Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak saját valós e-mail címmel és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie.

A Regisztrációk közül megkülönböztetünk Elsődleges Regisztrációt, amely a Fiók létrehozását jelenti, másodlagos felhasználói Regisztrációt, ami a Fiókba rögzített Munkatársak Regisztrációját jelenti.

A Szolgáltatások igénybevételéhez ezen túlmenően a Fiók Tulajdonosnak a Weboldalon egy Ügyfelet is regisztrálnia kell. A regisztrált Ügyfélhez a Fiók Tulajdonos általi rögzítést és sikeres Regisztrációt követően csatlakozhatnak a Munkatársak, mint további Felhasználók. A Regisztráció során az Ügyfél nevét a regisztráló Felhasználó a „cégnév” megjelölés alatt adhatja meg, illetve az „egyéni vállalkozó vagyok” check-box bejelölésével nyilatkozhat arról, hogy egyéni vállalkozóként regisztrál. A Regisztrációt követően a Fiók Tulajdonos köteles az Ügyfél további adatait megadni a Fiókban.

A Regisztráció során a Felhasználó által a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért és valódiságáért az adott Felhasználó, az Ügyfélre vonatkozó adatok esetében a Fiók Tulajdonos tartozik felelősséggel.

A Regisztráció során megadott e-mail címre a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a regisztrációt követően elküld egy automatikus üzenetet, melyben a Felhasználó a „Fiók aktiválása” gombra való kattintással véglegesítheti a regisztrációját. A Regisztráció az aktiválással válik véglegessé.

A Regisztráció során a Felhasználó a vonatkozó check-box kipipálásával nyilatkozni köteles jelen ÁSZF, valamint a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. Adatkezelési Tájékoztatójának az elfogadásáról, továbbá az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés hozzájárulás megadásáról. A Regisztráció során a Felhasználó feliratkozhat a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. hírlevél szolgáltatására, amely nem kötelező a regisztráció szempontjából.

3.1.2 Regisztráció törlése

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. jogosult és köteles azoknak a Felhasználóknak a Regisztrációját törölni, akikről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül regisztráltak Ügyfelet, illetve kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül kötöttek vagy kötnének az Ügyfél nevében és képviseletében Előfizetői Szerződést. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. nem köteles a Regisztráció fenti esetekben történő törléséről előzetes tájékoztatást küldeni az érintett Felhasználó részére, továbbá nem felelős a Regisztráció törlésének elmaradásáért. A jogosulatlan regisztrációról a Felhasználó e-mailben kap értesítést, amelynek megküldésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a regisztrációra való jogosultságát hitelt érdemlően igazolni. Ha a Felhasználó a jogosultságát határidőben és hitelt érdemlően igazolja, úgy a Regisztráció visszaállításra kerül, ellenkező esetben végérvényesen törlésre kerül a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. rendszereiből.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. továbbá jogosult azoknak a Felhasználóknak és Ügyfeleknek a Regisztrációját törölni, akik profilja 12 hónapja inaktív, azaz a Felhasználó vagy Ügyfél a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. rendszer információ alapján ezen időszakban nem jelentkezett be a Fiókjába. 12 hónap inaktivitást követően a Felhasználó e-mailben kap értesítést, amelynek megküldésétől számított 7 (hét) napon belül köteles visszaigazolni, hogy a regisztrációját meg kívánja tartani. Ha a Felhasználó a visszaigazolást határidőben teljesíti, úgy a Regisztráció visszaállításra kerül, ellenkező esetben végérvényesen törlésre kerül a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. rendszeréből. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. fenntartja a jogot a tesztfiókok előzetes értesítés nélküli törlésére.

3.1.3 A szolgáltatások igénybevételének feltételei

A Szolgáltatások a Felhasználó általi használatának, illetve az Ügyfél általi igénybevételének feltétele, hogy:

a) a Felhasználó regisztráljon a Weboldalon;

b) a Felhasználó elfogadja az ÁSZF-et, annak módosításait, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és hozzájáruljon az adatkezeléshez;

c) a Felhasználó és az Ügyfél biztosítsa a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai feltételeket.

A fenti felsorolásban szereplő feltételek bármelyikének hiányában a Szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen vehetők igénybe.

A Developer API Szolgáltatások esetében a Szolgáltatások igénybevételének további feltétele, hogy az Ügyfél elvégezze a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. és az Ügyfél saját rendszerének összekapcsolásához szükséges rendszer fejlesztéseket.

A Fiók Tulajdonos által a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadására tett nyilatkozatának hatálya automatikusan kiterjed a Fiók Tulajdonos által regisztrált Ügyfélre, azaz a jelen ÁSZF rendelkezései a Fiók Tulajdonos által képviselt Ügyfélre nézve is kötelezően érvényesek és alkalmazandók lesznek.

3.1.4 Kipróbálási időszak

A Szolgáltatásoknak egy – FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által egyoldalúan meghatározott – része díjfizetés nélkül is igénybe vehető a Kipróbálási időszak alatt, amennyiben arra a Szolgáltató saját egyoldalú döntése alapján lehetőséget biztosít. A Kipróbálási időszak alkalmazásáról, az ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatásokról és a Kipróbálási időszak egyéb feltételeiről a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a Regisztráció során, illetve azt követően tájékoztatja az Ügyfeleket, illetve az egyes Felhasználókat. 

3.1.5 Szolgáltatások igénybevételei a felhasználói jogosultság függvényében

A Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevétele függ továbbá az adott Felhasználót megillető Felhasználói Jogosultságtól. A Fiók Tulajdonos valamennyi, az adott Ügyfelet az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag alapján megillető vagy a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által ingyenesen nyújtott Szolgáltatás igénybevételére jogosult. Az Ügyfél további Felhasználói, a részükre a Fiók Tulajdonos által beállított Felhasználói Jogosultságtól függően tudják igénybe venni az Ügyfelet megillető valamennyi Szolgáltatást vagy azok egy részét. Az egyes Felhasználók Felhasználói Jogosultságának módosítására a Fiók Tulajdonos korlátozás nélkül jogosult.

3.2 SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK

3.2.1 Előfizetői szolgáltatáscsomagok

Előfizetői Szerződés érvényes megkötése esetén az Előfizetői Szerződést megkötő Ügyfélhez tartozó Felhasználók az Előfizetői Szerződéshez tartozó Előfizetői Szolgáltatáscsomagban foglalt Szolgáltatások igénybevételére lesznek jogosultak.

Az Előfizetői Szolgáltatáscsomagon túl a Felhasználóknak lehetőségük van a regisztrációt követően az egyes szolgáltatásokra külön-külön is Előfizetői Szerződést kötni

Az Ügyfél az Előfizetői Szerződés megkötésekor jogosult kiválasztani az általa igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot, illetve, ha kizárólag egyes szolgáltatásokat kíván igénybe venni, úgy a kívánt szolgáltatást. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által biztosított többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata és azok tartalma és díjszabása egymástól eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmát, és az egyes Szolgáltatásokat a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a Weboldalon az „Árak” menüben teszi közzé.

3.2.2 Előfizetői díj

Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok és egyes Szolgáltatások Díját a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a Weboldalon teszi közzé.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. fenntartja magának a jogot az Előfizetői Díjak egyoldalú módosítására. Az Előfizetői Díjak módosítása nem érinti a díjváltozás előtt már megfizetett Szolgáltatásokat, az Előfizetői Díjak módosítása kizárólag a díjváltozást követően esedékessé váló Előfizetői Díjakra vonatkozik.

3.2.3 Előfizetői díj megfizetése

Az Előfizetői Díj Ügyfél általi megfizetése az adott Előfizetői Időszakban előre esedékes. A Felhasználóknak az Előfizető Szolgáltatáscsomagok megrendelésekor lehetőségük van kiválasztani, hogy az Előfizetői Díjakat havi, vagy éves bontásban kívánják megfizetni.

Az Előfizetői Díjak megfizetésének módja tekintetében az Ügyfelek az alábbi megoldások közül választhatnak.

a) Online bankkártyás fizetés (ismétlődő bankkártyás fizetés)

Amennyiben a Felhasználó az online bankkártyás fizetést választja, úgy az Előfizető Díjat a SimplePay (OTP Mobil Kft., Cg. 01-09-174466, székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) pénzügyi szolgáltató rendszerén keresztül tudja teljesíteni. A SimplePay rendszerén keresztüli megfizetés akként történik, hogy a SimplePay rendszere a megadott bankkártya adatok segítségével az esedékes Előfizetői Díjakat levonja a bankszámláról, majd az összeget továbbítja a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. részére. Havi díjak esetében a levonás havonta esedékes, míg éves díjak esetében éves szinten.

A SimplePay tájékoztatása az online bankkártyás fizetési rendszerről:

Az ismétlődő bankkártyás fizetés egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül.

Az ismétlődő fizetés igénybevételéhez és jelen ÁSZF elfogadásával a felhasználó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. rendszerében kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártya adatok újbóli megadása és a Felhasználó tranzakciónként hozzájárulása nélkül a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által kezdeményezve történjenek.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a SimplePay tokenek az alábbi paraméterekkel lesznek generálva

24 darab

100.000 Ft összegű

érvényességi idő: 23 hónap

Figyelem(!): a bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártya adatokhoz sem a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft., sem pedig a SimplePay nem fér hozzá.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által esetlegesen tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. felel, a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Tudomásul veszem, hogy a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft., mint adatkezelő által a www.frederik-technologies.com Weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által továbbított adatok köre az alábbi: név, országkód, ország, város, irányítószám, cím, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff/

A SimplePay Általános Felhasználó Feltételei szintén az alábbi linken érhetőek el: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

A Felhasználónak lehetősége van az ügyfélszolgálati vagy értékesítési call centeren keresztül is előfizetni a Szolgáltatásokra, amely előfizetés szintén a SimplePay rendszerén keresztül valósul meg.

b) a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által kiállított díjbekérő ellenében, utólagos banki átutalással történő fizetés

Amennyiben a Felhasználó utólagos banki átutalással kíván fizetni, úgy a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. saját rendszerén keresztül díjbekérőt állít ki az Ügyfél részére, majd megküldi azt a Felhasználó által a Regisztrációkor megadott e-mail címre. Az Ügyfél a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által megküldött díjbekérő ellenében, a díjbekérőn feltüntetett határidőben köteles az Előfizetői Díjat megfizetni.

Az Előfizetői Díj megfizetése után az Előfizetői Díjról a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. rendszeren belül elektronikus számlát állít ki, amelyet FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a számla kiállításának napján az Ügyfél regisztrált e-mail címére megküld. A számla kiállításáról és megküldéséről a Felhasználó értesítést kap. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által kiállított számlának a Felhasználó, illetőleg az Ügyfél részére történő megküldése a számla Ügyfél általi kézhezvételének minősül.

3.2.4 Előfizetői díj késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei

Ha az Ügyfél az Előfizetői Díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. jogosult a Szolgáltatások igénybevételét korlátozni vagy felfüggeszteni oly módon, hogy a Felhasználói Fiókhoz kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetők az Ügyfél részére, vagy amennyiben az adott szolgáltatás esetében ez lehetséges, a szolgáltatásokat az Ingyenes csomag szolgáltatásainak körére korlátozza mindaddig, amíg az Előfizetői Díj megfizetésre nem kerül.

3.3 ELŐFIZETÉSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MÓDOSÍTÁSA

Az Előfizetői Szerződés a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. és az Ügyfél között jön létre oly módon, hogy a Fiók Tulajdonos az általa regisztrált és képviselt Ügyfél nevében és képviseletében a szerződéses nyilatkozat megtételére alkalmas távközlő eszköz használatával a Weboldalon történt regisztrációt és bejelentkezést követően a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. Fiókban megadja az általa regisztrálni kívánt Ügyfél adatait, és a “Tovább” gombra kattintva az Ügyfél nevében és képviseletében megköti az Előfizetői Szerződést, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.

3.3.2. Az Előfizetői Szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak. Az Előfizetői Szerződés online módon jön létre és kerül elfogadásra, azaz nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.

3.3.3. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a mindenkor igénybe vehető Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat és az aktuális Előfizetői Díjakat a Weboldalon teszi elérhetővé. Ezek az adatok a szerződéskötést megelőzően is bárki számára elérhető, nyilvános adatok.

3.3.4. Az Előfizetői Szerződés létrejöttét követően és annak teljes időtartama alatt, valamint az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig az Ügyfelek és a Felhasználók számára az ÁSZF letölthető, valamint nyomtatható formában is rendelkezésre áll. Az Ügyfél kijelenti, hogy ezzel a Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett és az Ügyfél számára hozzáférhetővé tette, tartós adathordozón rendelkezésre bocsátotta az Előfizetői Szerződés összes adatát a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

3.3.5. Az Előfizetői Szerződés hatálya alatt az Ügyfél az alábbi egyoldalú szerződésmódosításokat kezdeményezheti:

a) Váltás magasabb szintű (több Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagra.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. az Ügyfél által kezdeményezett igény nyilvántartásba vételéről értesíti az Ügyfelet. A nyilvántartásba vétel napjával az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői Szerződés módosításától vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosításával módosul a módosítást megelőzően indított Előfizetői Időszak. A csomagváltás előtt érvényes előre számlázott Előfizetési Díj fennmaradó része a módosítást követően irányadó Előfizetési Díj összegébe beszámításra, az új Előfizetési Díj pedig a módosítás napjától az Előfizetési Időszak végéig időarányosan kiszámlázásra kerül. Az Előfizetési Díj különbözetének megfizetése a módosítás hatályba lépésének feltétele és a csomagváltásnál igényelt szolgáltatások a hatályba lépés időpontjától válnak elérhetővé.

b) Váltás alacsonyabb szintű (kevesebb Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagra.

3.3.6. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. az Ügyfél által kezdeményezett igény rögzítésének nyilvántartásba vételéről értesíti az Ügyfelet, és az adott napon az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az éppen fennálló Előfizetői Időszak lejártáig, a magasabb Előfizetői Szolgáltatáscsomag vehető igénybe. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az éppen fennálló Előfizetői Időszak lejártát követő nappal vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosítását követő új Előfizetői Időszakra vonatkozó alacsonyabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomag után fizetendő Előfizetői Díj kerül kiszámlázásra.

4. A FREDERIK TECHNOLOGIES KFt. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Az egyes szolgáltatások tartalma, továbbá az aktuális díjszabása a következő linken érhető el: https://frederik-technologies.com

A szolgáltatásra történő előfizetés bankkártyás fizetéssel, vagy átutalással történhet, valamint egyes szolgáltatások esetében lehetőség van keretegyenleg feltöltés alkalmazására.

Bankkártyás fizetés esetén az előfizetés kezdőnapja az a nap, amikor a Felhasználó bankkártyáján a befizetett összeget megterhelték, és erről a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. fizetési szolgáltatója a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft.-t értesítette. Átutalás esetén az előfizetés kezdőnapja az a nap, amikor a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. bankszámlaszámán az előfizetés díja hiánytalanul jóváírásra került. A megállapított előfizetési idő 365 naptári napig érvényesés a 365. naptári napon éjfélkor szűnik meg.

Az előre fizetett szolgáltatások esetében az online felületen történő igénybejelentéssel, továbbá a weboldalon meghatározott díjaknak Felhasználó általi megfizetésével az Előfizetői Szerződés létrejön.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. egyes szolgáltatását kizárólag úgy nyújtja, ha a Felhasználó a keretegyenlegén rendelkezik megfelelő pénzügyi kerettel (a továbbiakban Keretegyenleg) a szolgáltatás igénybevételére (prepaid). A Felhasználónak abban az esetben van lehetősége a Szolgáltatás igénybevételére, amennyiben az e célra létrehozott virtuális Keretegyenleget magyar forintban feltölti.

A Keretegyenleg feltölthető, a Felhasználó pedig ezen Keretegyenleg terhére jogosult a Szolgáltatás megrendelésére, a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. pedig – a vis maior, valamint a Szolgáltatásmegtagadás eseteit kivéve – köteles a Felhasználó által a jelen ÁSZF előírásainak megfelelően megküldött Egyedi megrendelés teljesítésére.

A Keretegyenlegre feltöltött összeget a Szolgáltató a weboldalon tartja nyilván a Felhasználó rendelkezésére. A Keretegyenlegen szereplő aktuális összegről a Felhasználó a weboldalra történő bejelentkezést követően „Egyenleg” menüpontban kap tájékoztatást.

A Keretegyenlegre feltöltött összeget a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó által esetileg leadott megrendeléseiben szereplő tételek elszámolására, az általa nyújtott Szolgáltatás ellenértékeként jogosult felhasználni. A Felek közötti általános ÁSZF alapján szabályozott szerződéses jogviszony megszűnésekor a Keretegyenlegen maradt összeget a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. nem köteles visszautalni a Felhasználó részére. A Keretegyenleg feltöltését követően a Felhasználó a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. automata számlázóprogramja által kiállított számlát kap. Az egyenleg feltöltés napja pedig az a nap, amikor a Felhasználó bankkártyáján a befizetett összeget megterhelték, és erről a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. fizetési szolgáltatója a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. -t értesítette.

Igénybejelentés

A szolgáltatások megrendelésére irányuló igénybejelentést a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. internetes honlapján keresztül, az erre a célra létrehozott aloldalon található űrlap kitöltésével, az ÁSZF kifejezett elfogadásával, valamint az adatvédelmi tájékoztatást tartalmazó dokumentum elfogadó nyilatkozattal lehet megtenni. Az online kötött Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

A Szolgáltatások igénybevételének személyi feltételei és korlátai

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által nyújtott Szolgáltatások a nyilvánosság számára hozzáférhető, vagyis azt a lentebb meghatározottak kivételével, bármely, a Weboldalon regisztrált természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet igénybe veheti, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. kiskorú (18. életévét be nem töltött) vagy korlátozottan cselekvőképes természetes személlyel nem köt Szerződést.

A Felhasználó a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. hozzájárulása nélkül nem jogosult a jelen ÁSZF-ből eredően őt megillető jogokat részben vagy egészében harmadik személyre átruházni, illetve a szolgáltatást harmadik személy részére tovább értékesíteni.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. jogosult a Szolgáltatások nyújtását korlátozni, abban az esetben, ha a Felhasználó azokat rendeltetésellenesen, jogszerűtlenül veszi igénybe a (pl.: adatok automatizált letöltése, illetve a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. rendszerét aránytalanul megterhelő mértékű felhasználás).

4.1 PÁLYÁZATFIGYELÉS

4.1.1 A pályázatfigyelési szolgáltatás tartalma

A Pályázatfigyelési szolgáltatás keretén belül a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. folyamatosan, a Felhasználó által megadott kritériumok alapján monitorozza a megjelent pályázati kiírásokat, és ha megjelenik a beállított kritériumrendszernek megfelelő pályázat, úgy azonnal értesítést küld a Felhasználó által megjelölt elektronikus értesítési címre.

A szolgáltatás a pályázatok figyelését és a módosításokról szóló értesítéseknek e-mailben történő megküldését tartalmazza, előre megfizetett éves díj ellenében. A figyelni kívánt pályázatok regisztrálását (akár nagy tömegben is) a Felhasználó végzi el.

A Felhasználónak lehetősége van bármikor újabb pályázatok figyelését regisztrálni, vagy a már figyelt pályázatok figyelését törölni. Minden figyelt pályázat változásairól szóló értesítéseket időrendi sorrendben, a figyelés pillanatától kezdődően a Felhasználó nyomon tudja követni a rendszer által küldött e-mail értesítőn keresztül.

A Pályázatfigyelési szolgáltatás keretein belül a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. letölthető módon elérhetővé teszi a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a csatlakozó mellékleteket, amennyiben azok elérhetőek.

A Szolgáltatás határidőben teljesítettnek minősül – azaz a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. késedelme kizárt – amennyiben az előfizetés időtartama alatt a Felhasználót a beállított paraméterek szerinti kiírt pályázatokról – vagy azok módosulásáról – a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. legfeljebb 10 munkanapon belül tájékoztatta.

4.1.2 Konzultációs szolgáltatás

A konzultációs szolgáltatáson belül a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a Felhasználó által kiválasztott időpontban magyar nyelven, telefonon, vagy más, képet és hangot is továbbító telekommunikációs eszközön időalapú konzultációs lehetőséget biztosít pályázatírási szakértelemmel rendelkező szakemberrel a megfigyelt pályázati szolgáltatáshoz kapcsolódóan. A konzultációs szolgáltatást a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. alvállalkozója nyújtja. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. jelen szolgáltatás nyújtásával arra vállal kötelezettséget, hogy a kért időpontot az alvállalkozójának továbbítja.

A Felhasználó a konzultációs szolgáltatással kapcsolatos részletes információkat a „Konzultáció” menüpont alatt érheti el.

4.1.3 Előminősítés szolgáltatás

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. pályázatírási tapasztalattal rendelkező alvállalkozó útján a Felhasználó által megadott, vállalkozására jellemző gazdasági adatok alapján előminősítést végez a Felhasználó által kiválasztott pályázatra történő megfeleltetés érdekében. A Pályázati előminősítéssel a Felhasználó az alvállalkozó értesítését követő legkésőbb 72 órán belül megtudhatja, hogy a vállalkozása aktuális gazdasági feltételeivel, paramétereivel mekkora nyerési eséllyel vehetne részt pályázaton. A pályázati előminősítés nyomán a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. alvállalkozója segítséget nyújt egyúttal a megfelelő pályázat, vissza nem térítendő támogatás típusának megtalálásához.

Az alvállalkozó által meghatározott előminősítés eredménye lehet: megfelel, nem felel meg, korlátozottan felel meg.

A Szolgáltatás határidőben teljesítettnek minősül – azaz a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. késedelme kizárt – amennyiben a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. alvállalkozója az egyeztetett időpontban a Felhasználóval a kapcsolatot felveszi, és a kért időtartamban szakmai hozzáértésével a Felhasználó rendelkezésre áll. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. az előminősítés eredménye és valós pályázati minősítés eredménye közötti eltéréséből eredő kockázatokért az anyagi felelősségét kizárja.

4.2 CÉGINFORMÁCIÓS ÉS PARTNERFIGYELŐ SZOLGÁLTATÁS

4.2.1 A szolgáltatásokra vonatkozó általános rendelkezések

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a szolgáltatások keretében biztosított adatbázist közhiteles, hivatalos, illetve egyéb forrásból (a továbbiakban együttesen: Forrás) származó adatokból állítja össze, amely adatok helyességéért, pontosságáért, teljességéért, valóságáért és valódiságáért a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. teljes mértékben kizárja mindenfajta felelősségét, tekintettel arra, hogy a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. -nak az adatok vonatkozásában semmiféle ellenőrzési lehetősége nincs. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. az adatok tekintetében kizárólag azért vállal felelősséget, hogy az adatok teljes mértékben megegyeznek a Forrásban megjelent adatokkal.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az őt megillető jogosultságok semmilyen jogcímen nem átruházhatók.

4.2.2 A céginformációs szolgáltatás

A céginformációs szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, amely egy helyen kínálja a lekérdezett gazdálkodó szervezetre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív/pozitív információt.

A szolgáltatás alapját képező adatbázis, illetve program, az ezekhez kapcsolódó írásos dokumentumoknak és ezek összes másolatának valamennyi szellemi tulajdonjoga és egyéb joga a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft.-t illeti meg.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által összegyűjtött adatbázist, illetve az abból nyert adatokat, információkat (beleértve ebbe az adatbázis egészét és annak bármely részét is) kizárólag a Felhasználó használhatja a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, amely keretében az adatbázis tartalmához való hozzáféréshez és annak rendeltetésszerű felhasználásához szükséges cselekményeket (kimásolás, újrahasznosítás) elvégezheti, azonban ezen tevékenység keretein túlmenően

a) azt nem terjesztheti terjeszteni (beleértve: bérbeadás; tulajdonjog átruházás; haszonkölcsönbe adás; a tulajdonjog átruházásával történő forgalomba hozatal; haszonélvezetbe, használatba, haszonbérbe adás);

b) tilos az adatbázist kimásolni, újrahasznosítani;

c) tilos a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. -val azonos vagy ahhoz hasonló üzleti tevékenység végzése az adatbázis vagy a Szolgáltatás útján nyert azonos jellegű adatok és információk felhasználásával (így különösen üzletszerű tovább értékesítés, adatbázis-szolgáltatás végzése vagy az üzletszerű adatszolgáltatás);

d) tilos oly módon használni, amely a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. szellemi tulajdonát, jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.

A Felek között a Céginformációs Szolgáltatásra vonatkozó szerződés és jelentkezés a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. általi visszaigazolással jön létre. A Céginformációs Szolgáltatást a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. magyar nyelven nyújtja.

4.2.3 A partnerfigyelő szolgáltatás

A Partnerfigyelési Szolgáltatás arra szolgál, hogy a felhasználó által megjelölt gazdasági társaságokat a rendszer figyeli adószám vagy cégjegyzékszám alapján, és azonnal jelzi a felhasználónak mely partnerei kerültek a gazdálkodásukat érintő hatósági eljárás alá. A Partnerfigyelési Szolgáltatás alkalmazásával Felhasználó e-mailben kap értesítést a vizsgált cég életében bekövetkezett bármely cégnyilvántartás érintő változásról, valamint a negatív információkról, mint,

– a csőd-, felszámolási-és végelszámolási eljárásokról,

– az egyéb cégbírósági eljárásokról,

– adószámmal kapcsolatos negatív eseményekről.

A szolgáltatás a Cégnyilvántartás figyelését és a módosításokról szóló értesítéseknek e-mailben történő megküldését tartalmazza. A figyelni kívánt jogi személyek / egyéni vállalkozók regisztrálását (akár nagy tömegben is) a Felhasználó végzi el. A Felhasználónak lehetősége van bármikor újabb jogi személyek figyelését regisztrálni, vagy a már figyelt jogi személyek figyelését törölni. Minden figyelt jogi személy változásairól szóló értesítéseket időrendi sorrendben, a figyelés pillanatától kezdődően a felhasználó nyomon tud követni.

A Felek között a Partnerfigyelési Szolgáltatásra vonatkozó szerződés és jelentkezés a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. általi visszaigazolással jön létre. A Partnerfigyelési Szolgáltatást a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. magyar nyelven nyújtja.

4.3 FTECH-SMS

4.3.1 A szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősség

Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételének keretében a Felhasználó számlaértesítő e-mailje, a számlaletöltő oldal, a számlakép tartalmáért, az azokon megjelenített hirdetésekért, a jogszabályoknak való megfelelésért, illetve annak esetleges jogsértő voltáért a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. nem vállal felelősséget. 

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TECHNIKAI HÁTTÉR

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a Szolgáltatásokat általa biztosított „felhő alapú” erőforrásokon keresztül nyújtja. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a szolgáltatásokat évi 99%-os rendelkezésre állással biztosítja. A rendelkezésre állás számításakor nem számít kiesésnek az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az egyes részfunkciók nem megfelelő működésének időtartama.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. nem vállal felelősséget a Szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, az Ügyfél vagy harmadik fél által fejlesztett vagy üzemeltetett külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően. A Szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti az Ügyfél vagy harmadik fél által biztosított külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem, ha az adott alkalmazást vagy szolgáltatást a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. biztosítja vagy ajánlotta az Ügyfélnek.

5. ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK

5.1 Díjfizetési kötelezettség

Az Ügyfél az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag, vagy az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó (Előfizetői Díj, Tranzakciós Díj) megfizetésére köteles. Késedelmes fizetés esetén a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

5.2 Az adatok valódisága

Az Ügyfél és az Ügyfél egyes Felhasználói, ideértve, különösen, a Fiók Tulajdonost, kijelentik és szavatolják, hogy az általuk a Regisztráció és a Szolgáltatások igénybevétele során megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, hitelesek és a megadásukra szabályszerűen került sor. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. fenntartja a jogot a fentiek ellenőrzésére.

A Felhasználók a Regisztráció során megadott adatokban és információkban bekövetkezett bármilyen változásról kötelesek a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. -t haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. -t felelősség nem terheli.

5.3 Fiók biztonsága

A Felhasználók kötelesek minden tőlük tehetőt megtenni annak érdekében, hogy jogosulatlan személy ne használja a Fiókot. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft.-t felelősség nem terheli.

5.4 Jogszerű használat kötelezettsége

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, illetve a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. jogainak sérelme nélkül, és a jelen ÁSZF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. jó hírnevét sértő módon, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatásokat, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy az adott Ügyfél, illetve Felhasználók felelősségre vonása megtörténjen, jogosult továbbá a Szolgáltatások igénybevételét egészben vagy részben korlátozni, illetve az adott Ügyfél vagy Felhasználók Regisztrációját törölni.

Tilos bármilyen olyan eszköz, rendszer, illetve megoldás használata, amely a Szolgáltatások jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett módon történő felhasználását, a Szolgáltatások leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, illetve amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatások rendeltetésszerű használatát, illetve működtetését.

A jogszerű használat kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

5.5 Ügyfél által biztosítandó technikai feltételek

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell megfelelő hardver és szoftver környezettel, amelyek a következők:

a) Szélessávú internet kapcsolat;

b) Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép, mobil telefon, tablet;

c) Internet böngésző (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge böngészők legfrissebb verziója);

d) A Developer API Szolgálatások esetén, az Ügyfelek a fentieken túl saját költségükre maguk kötelesek gondoskodni saját, a Szolgáltatások egyes elemeivel összekapcsolódó rendszereik létrehozásáról, karbantartásáról és működtetéséről, az összekapcsoláshoz szükséges informatikai fejlesztésekről, a fejlesztési- és tesztkörnyezetről.

Ha az Ügyfél nem a fent jelzett böngészők valamelyikét használja, akkor az esetlegesen észlelt hibát a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. nem köteles javítani, az esetleges károkért a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. felelősséget nem vállal.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltatás kimaradásból (tervezett és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért. A megadott rendelkezésre állás kizárólag a Szolgáltatások rendszerszintű használatára vonatkozik.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. szükség esetén a hét bármely napján 22 óra és másnap hajnali 2 óra között előzetes bejelentés nélkül karbantartásokat végezhet, amelynek keretén belül részben vagy egészben nem elérhetőek a Szolgáltatások, vagy azok egy része. Ezen időszakok nem tartoznak a rendelkezésre állási időbe.

5.6 Developer API Szolgálatások használata

A Developer API bármilyen módon történő használatával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elolvasta és tudomásul vette, valamint kötelező érvénnyel elfogadja a feltételeit.

Az Ügyfél a Developer API igénybevételével tudomásul veszi, hogy a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. az API-t az egyéni igényekhez igazodó változtatások nélkül, minden Ügyfél számára egységes tartalommal szolgáltatja és nem köteles azt az Ügyfél egyéni igényeihez vagy rendszereihez módosítani.

Az Ügyfél a Developer API igénybevételével tudomásul veszi, hogy az Ügyfél rendszereivel való összekapcsoláshoz az Ügyfél által a saját tesztkörnyezetben végzett önálló fejlesztés is szükséges, amelynek elvégzése az Ügyfél által, saját felelősségre és költségre történik. A Developer API-nak az Ügyfél rendszereivel való összekapcsolásának elősegítéséhez szükséges fejlesztésben a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. közvetlenül vagy tevékenyen nem vesz részt.

A Developer API-nak az Ügyfél rendszereivel való összekapcsolásához szükséges mértékű önálló fejlesztéshez a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. az Ügyfél részére külön díjazás nélkül az alábbi támogatást nyújtja:

a) az összekapcsoláshoz használt, egyedi azonosítóval hozzáférhető teszt fiókot,

b) a Weboldalon közzétett technikai leírást,

c) API kulcsot

5.7 Jóhírnév védelme

Az Ügyfél és a Felhasználók kötelesek a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. jóhírnévhez való jogát tiszteletben tartani és megőrizni. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. jóhírnévhez fűződő jogának a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

6. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

6.1. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. kizárólagos szellemi tulajdonát képezi a Weboldallal kapcsolatban a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által létrehozott valamennyi szellemi alkotás (szoftver, adatbázis, védjegy, know-how, stb.) és a Weboldalon található valamennyi tartalom, amelyre tekintettel a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. fenntart valamennyi jogot.

6.2. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. szellemi tulajdonhoz fűződő bármely jogának a megsértése a jelen ÁSZF szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősül.

7. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, A FIÓK TÖRLÉSE

Az Előfizetői Szerződés határozatlan időre jön létre.

Az Előfizetői Szerződést, valamint a Regisztrációt az Ügyfél jogosult a Fiók Tulajdonos útján megszüntetni, akképpen, hogy törli Fiókját a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. rendszeréből.

Az Előfizetői Szerződést, valamint a Szolgáltatások nyújtását a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. jogosult indokolás nélkül, 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel egyoldalúan megszüntetni (rendes felmondás). A rendes felmondás közlésére a 10. pont rendelkezései megfelelően irányadóak.

A Felhasználói Fiók Tulajdonosa jogosult a Felhasználói Fiókra vonatkozó Előfizetői Szolgáltatáscsomagot vonatkozó előfizetését lemondani, és a Felhasználói Fiókot megszüntetni, vagy annak megszüntetését a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. -től kérni, amely esetben az Előfizetői Szerződés a Felhasználói Fiók törlésével megszűnik. A felmondással érintett utolsó Felhasználói Időszakra megfizetett Felhasználói Díj ugyanakkor a felmondás esetén sem kerül időarányosan visszatérítésre, amely körülményt az Ügyfél tudomásul vesz.

7.1 Az Előfizetői Szerződés automatikusan megszűnik:

a) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével;

b) a Fiók törlése esetén;

c) Amennyiben a Felhasználó olyan személyes adat törlését kéri, amely a Regisztráció során kötelezően megadandó adat, – amely nélkül a Szolgáltatásoknak vagy azok egy részének jogszerű igénybevétele nem biztosítható vagy azok biztosítása a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. jogos érdekeire tekintettel nem várható el -, a Felhasználó a törlésre irányuló kérelem benyújtásával automatikusan tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni egyes vagy valamennyi Szolgáltatás igénybevételét, illetve jogosult a Felhasználó Regisztrációjának a törlésére.

7.2. Az Előfizetői Szerződés automatikus megszűnése esetén az Ügyfél által a tárgyhónapra már megfizetett Előfizetői Díj összege nem kerül visszatérítésre.

7.3. Az Előfizetői Szerződést mind az Ügyfél, mind a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. jogosult azonnali hatállyal, indokolással ellátott felmondással megszüntetni, amennyiben a másik fél valamely lényeges kötelezettségét súlyos mértékben vagy ismételten megszegi és a szerződésszegő magatartással a másik fél írásbeli felhívására, az abban megjelölt póthatáridőn belül sem hagy fel (rendkívüli felmondás). A rendkívüli felmondás közlésére a 10.6. pont rendelkezései megfelelően irányadók.

7.4. Az Előfizetői Szerződés megszűnése a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. Ügyféllel szembeni valamennyi követelését lejárttá teszi.

7.5. Az Előfizetői Szerződés megszűnése, valamint a Fiók törlése esetén a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. rendszerében tárolt adatok törlésre, vagy archiválásra, a teljes Fiók pedig törlésre kerül. Az Előfizetői Szerződés megszűnésével és a Fiók törlésével az Ügyfél többi Felhasználójának, a Munkatársaknak a hozzáférési jogosultsága is megszűnik. Az Előfizetői Szerződés megszűnése és a Fiók törlése esetén hatályban maradnak a Felek azon jogai és kötelezettségei, amelyek a Feleknek az Előfizetői Díj és Tranzakciós Díj megfizetésével, a szellemi alkotásokkal, a jogvitákkal, titoktartással, vis maiorral, illetve az Értesítésekkel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak.

7.6. Elszámolás az Előfizetői díjakkal:

Az Előfizetői Szerződés megszűnése, a Fiók törlése esetén a havidíjas konstrukcióban már a tárgyhónapra megfizetett Előfizetői Díjak és Tranzakciós Díjak nem kerülnek visszatérítésre, azonban az Ügyfelet az Előfizetői Szerződés megszűnését, a Fiók törlését követő hónaptól nem terheli Díjfizetési kötelezettség, a Díjak nem kerülnek levonásra bankszámlájáról.

Amennyiben az Előfizetői Szerződés az Előfizetési Időszak lejártát megelőzően bármely okból megszűnik, úgy a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. az Előfizetési Díj időarányos összegének visszafizetésére nem köteles.

7.7. Elállás

Tekintettel arra, hogy a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. Ügyfelei jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek, illetve egyéni vállalkozók, nem minősülnek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján fogyasztónak, ennek megfelelően nem élhetnek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ában szabályozott indokolás nélküli elállási joggal.

Amennyiben az Ügyfél az egyes Szolgáltatások Előfizetői díját megfizette a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft., azaz a szolgáltatást az adott időszak vonatkozásában megrendelte, úgy kizárólag a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. szerződésszegése esetén élhet az elállási jogával. Szerződésszegésen kívüli okból elállásra nincs lehetőség, így a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a már megfizetett Előfizetői Díj visszafizetésére nem köteles.

9. ADATVÉDELEM

A jelen ÁSZF-ben foglaltakhoz kapcsolódó adatkezelési és adatfeldolgozási szabályokat a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, amely az alábbi linken érhető el: https://frederik-technologies.com/adatkezelesi-tajekoztato

Az egyes szolgáltatások igénybevételének feltétele az ÁSZF elfogadása mellett az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása. Az adatkezelési tájékoztató a Weboldalon folyamatosan elérhető, megismerhető és letölthető.

KAPCSOLATTARTÁS, ÉRTESÍTÉSEK

9.1. Az Ügyfél kapcsolattartója a jelen ÁSZF, valamint – amennyiben létrejön – az Előfizetői Szerződés hatálya alatt a Fiók Tulajdonos. A Fiók Tulajdonos jogosult saját maga helyett más Fiók Tulajdonos kijelölésére, amelynek FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. általi jóváhagyása esetén a korábbi Fiók Tulajdonos ezen státusza megszűnik.

9.2. A Fiók Tulajdonos által a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. felé megtett nyilatkozatok az Ügyfél nevében és képviseletében érvényesen megtett nyilatkozatoknak minősülnek.

9.3. A Felek az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatban a másik fél felé tett nyilatkozataikat kizárólag írásban és magyar nyelven (tértivevényes levél, e-mail vagy futárral kézbesített levél útján) tehetik meg érvényesen és hatályosan.

10.4. Az Értesítéseket a Felek az alábbi elérhetőségekre jogosultak megküldeni a másik Fél részére:

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. részére a https://frederik-technologies.com/kapcsolat linken található elérhetőségek egyikére

Az Ügyfél részére:

Név: az Ügyfél neve, cégneve, ahogy az a Regisztráció során megadásra került

Levelezési cím: az Ügyfél székhelye

E-mail cím: a Fiók Tulajdonos által a Regisztráció során megadott személyes e-mail címe

9.5. Az Értesítés az alábbiak szerint minősül közöltnek:

a) az átvételi elismervény ellenében történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén annak időpontjában;

b) a postai úton, könyvelt küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén a megtagadás időpontjában, ha a kézbesítés bármely egyéb okból hiúsult meg (pl. az Értesítés „elköltözött”, „nem kereste” megjelöléssel érkezik vissza), úgy a kézbesítés megkísérlésének időpontját követő 5. (ötödik) munkanapon;

c) az e-mailen történő továbbítás esetén az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában.

9.6. A Felek megállapodnak, hogy az Előfizetői Szerződés módosításával, illetve megszüntetésével kapcsolatban az Ügyfél törvényes képviselői is jogosultak nyilatkozatot tenni. Az Előfizetői Szerződés módosítása, illetve megszüntetése tárgyában e-mail útján küldött Értesítés kizárólag abban az esetben minősül írásbeli közlésmódnak, ha az tartalmazza az adott Ügyfél törvényes képviselőjének legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírását.

10. TITOKTARTÁS

10.1. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók a Regisztrációval, illetve az Előfizetői Szerződés létrejöttével és annak részeként a jelen ÁSZF elfogadásával vállalják, hogy titokban tartanak, és nem használnak fel semmilyen, a Szolgáltatások igénybevétele során, azokkal összefüggésben megszerzett üzleti titkot. Üzleti titoknak minősül a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft.-hez, illetve a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. rendszerhez kapcsolódó minden nem közismert vagy nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az okból készült összeállítás (ideértve különösen, de nem kizárólag: az Előfizetői Szerződés és az ÁSZF tartalma, a Weboldal, illetve a Szolgáltatásokra vonatkozó információk, a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. pénzügyi, gazdasági, üzleti, jogi üzletmenetére, gazdálkodására, fejlesztésére, terveire, ügyfeleire és szerződéses partnereire vonatkozó információ), amelynek jogosulatlan személyek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

10.2. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tudomásukra jutott üzleti titkot kizárólag a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által előzetesen és írásban jóváhagyott módon, továbbá kizárólag az Előfizetői Szerződés teljesítéséhez használják fel a szükséges és elégséges mértékben, kivéve, ha az üzleti titkot jogszabályi vagy hatósági előírás alapján kell hozzáférhetővé tenni harmadik személy számára. Utóbbi esetben kötelesek a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. -t haladéktalanul értesíteni az üzleti titok kötelező hozzáférhetővé tételének tényéről és részleteiről.

10.3. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli őket. A titoktartási kötelezettségnek a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

11. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS- ÉS KIZÁRÁS

11.1. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. jogszabályi előírásban támasztott követelményeknek megfelelően biztosítja a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. Szolgálatások keretében – megfelelő adattartalommal és teljeskörűen – kitöltött, kiállított bizonylatok jogszabályban meghatározott kötelező adattartalmának elektronikus továbbítását az adóhatósághoz, ugyanakkor a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. nem vállal felelősséget az Ügyfélnél bekövetkező olyan közvetlen vagy közvetett károkért (ide értve az adóhatóság által kiszabott mulasztási bíróságot is), amelyek a számla adatairól teljesítendő adatszolgáltatás nem teljesítése, illetve késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése okoz, ezekért az Ügyfél felel. Az Ügyfél köteles valamennyi számlája tekintetében az adóhatóság részére történő továbbítás megtörténtét ellenőrizni, amelyre a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. önkéntesen, kötelezettségvállalás nélkül különböző fórumokon (így az API 3.0-án, e-mailben valamint a számlázóprogram felületén megjelenő státuszok formájában) felhívja figyelmét.

11.2. Abban az esetben, ha az Ügyfél által a jogszabályi előírásokban támasztott követelményeknek megfelelő adattartalommal és teljeskörűen kitöltött, kiállított számlák adóhatóság részére történő továbbítása, adatszolgáltatása esetlegesen a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. rendszer hibájából, a Szolgáltatás kimaradásából meghiúsul, megakad, úgy az Ügyfél ezen esetben is köteles tájékoztatni a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft.-t, ha az adóhatóság az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt vizsgálatot indított az Ügyfél ellen.

11.3. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a Weboldal tartalma, a Developer API konnektor, illetve a Szolgáltatások tekintetében a felelősségét az alábbi pontok szerint korlátozza, illetve zárja ki.

11.4. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Regisztráció során a Felhasználókra, illetve az Ügyfélre megadott adatok teljességéért, valódiságáért, helyességéért és szabályszerűségéért. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. kizárja a felelősségét a Felhasználók által megadott adatok hiányosságából, valótlanságából, helytelenségéből vagy szabályszerűtlenségéből eredő, azzal kapcsolatos valamennyi kárért; az ezekből eredő károkért az adatot megadó Felhasználó a felelős.

11.5. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. az Ügyféllel szemben teljes mértékben kizárja a felelősségét az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók felróható magatartásával az Ügyfélnek okozott károkért.

11.6. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. az általa nyújtott Szolgáltatásokért kizárólag az adott Szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés, a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint felel.

11.7. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. teljes mértékben kizárja a felelősségét a Weboldal, illetve a Szolgáltatások szerződésbe ütköző vagy egyébként jogszerűtlen, illetve nem rendeltetésszerű használatáért, igénybevételéért; az ebből eredő károk megtérítésére a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. nem kötelezhető.

11.8. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. nem vállal felelősséget a Weboldalon található külső hivatkozásokért és azok tartalmáért, valamint a Szolgáltatásokból származó adatok, információk további felhasználásáért.

11.9. A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal, és a Weboldalon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. -tól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) okoznak. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz, előfordulhat, azonban, hogy a Szolgáltatások használatából adódóan jogosulatlan személyek (pl. hackerek) hozzáférnek és visszaélnek az Ügyfél, illetve a Felhasználó FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által kezelt adataival. Az ebből eredő károkért a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. felelősséget nem vállal.

11.10. Az Ügyfél és a Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával a fenti felelősségkorlátozó, illetve – kizáró rendelkezéseket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

11.11. Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. -vel szemben az adott Ügyfél Felhasználóiként regisztrált valamennyi Felhasználónak a Weboldalon tanúsított magatartásáért, valamint az Előfizetői Szerződéssel létrejött jogviszonyban tanúsított magatartásáért.

11.12. Amennyiben az Ügyfél vagy bármely Felhasználója az Weboldal vagy a Developer API használata során harmadik személynek felróható módon kárt okoz, az Ügyfél köteles teljeskörűen kártalanítani a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. -től a harmadik személy által jogszerűen támasztott valamennyi követeléssel szemben.

11.13. A Felhasználók személyesen is teljes körű felelősséggel tartoznak a Weboldal vagy a Developer API konnektor használata során tanúsított saját magatartásukért és a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. – diszkrecionális döntése alapján – jogosult az adott Felhasználóval szemben is igényt érvényesíteni, ha az adott Felhasználó a Weboldal vagy a Developer API használata során, neki felróható módon a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. -nek vagy harmadik személynek kárt okoz. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, bíróság, egyéb szervezet a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. -vel szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó, illetve az Ügyfél köteles minden, a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. -nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

12. PANASZKEZELÉS

12.1. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. Ügyfeleinél és Felhasználóinál az igénybe vett Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszok kezelését a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. látja el. Az integrált, becsatornázott szolgáltatások vonatkozásában a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. kizárólag a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. rendszereit érintő szolgáltatások vonatkozásában felmerült panaszokat köteles kezelni. Az Ügyfél nevében panaszt a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. szolgáltatásaival kapcsolatban az adott Ügyfélhez regisztrált Felhasználó vagy az Ügyfél képviseletére egyébként jogosult szervezeti képviselő vagy eseti meghatalmazott jogosult megtenni. A Felhasználó a saját nevében is jogosult panasz megtételére. A jelen fejezetben az Ügyfélre történő rendelkezések a Felhasználókra is megfelelően érvényesek, függetlenül attól, hogy a Felhasználó külön nevesítésre kerül-e.

12.2. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. fogadja, nyilvántartásba veszi és kivizsgálja az Ügyfelek mindazon szóban (telefonon) vagy írásban postai úton előterjesztett panaszát, amelyben elégedetlenségét fejezi ki a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. Szolgáltatásával, illetve szervezeti egységének vagy munkatársának eljárásával kapcsolatban, továbbá kifogásolja a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. szerződéskötést megelőző, az Előfizetői Szerződés megkötésével, annak teljesítésével, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően az Előfizetői Szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő tevékenységét vagy mulasztását.

12.3. Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél meglévő szerződésével kapcsolatban kérelmet fogalmaz meg, a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. Szolgáltatásairól információt kér, ezek fejlesztésére javaslatot tesz, vagy ezeket érintően véleményt fogalmaz meg.

12.4. Az Ügyfelek a panaszokat a https://frederik-technologies.com/kapcsolat linken található elérhetőségeken nyújthatják be a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. részére:

12.5. A panasz jellegétől és tartalmától függ, hogy a kivizsgáláshoz az alábbiakban felsoroltak közül amely adatok bekérése szükséges az Ügyféltől, illetve a Felhasználótól:

a) cég neve;
b) cég adószáma;
c) cégjegyzékszám;
d) ügyfélazonosító
e) a panaszt bejelentő Felhasználó neve;
f) a panaszt bejelentő Felhasználó telefonszáma;
g) a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve (ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el);
h) az Ügyfél, illetve a Felhasználó neve;
i) az Ügyfél, illetve a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe;
j) a panasszal érintett Szolgáltatások;
k) a panasz leírása, oka;
l) a panaszos igénye;
m) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat;
n) telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

12.6. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a panaszt benyújtó Ügyfél, illetve Felhasználó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, továbbá az Adatkezelési Tájékoztatójában rögzítetteknek megfelelően kezeli.

12.7. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. munkatársai soha, semmilyen módon nem kérik az Ügyfelektől és Felhasználóktól a belépéshez szükséges titkos azonosító kódjaikat (PIN kód, jelszó, stb.).

12.8. A panasz fogadása, kivizsgálása:

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a hozzá érkező panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli, valamint törekszik azokat hatékonyan és gyorsan kezelni. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a panaszkezelési eljárás során az Ügyfelek szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan a jóhiszeműség és tisztesség, valamint az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményének jogszabályban rögzített általános kereteit szem előtt tartva jár el. Továbbá az olyan fogyasztói magatartást veszi alapul, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

A telefonon bejelentett panaszt, amennyiben lehetséges, a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz telefonon történő kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a panaszról, valamint az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet készít.

Amennyiben a panasz elektronikus levél formájában érkezik, a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. az Ügyfelet egy elektronikus válaszüzenetben értesíti, hogy panaszát nyilvántartásba vette.

Azonosításra alkalmas adatok hiányában az Ügyfél részére kizárólag általános tájékoztatás adható. Az azonosítás hiányában az Ügyfél számláival és szerződéseivel, azok meglétével kapcsolatban, illetve konkrét megbízásokra és tranzakciókra vonatkozóan a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. adatot nem szolgáltat ki.

12.9. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. jogosult ellenőrizni a panasz bejelentő felhasználói jogosultságát és személyét.

12.10. A panasz kezeléshez szükséges további adatok bekérése az Ügyféltől:

Amennyiben a panasz nem tartalmaz elegendő információt annak érdemi kivizsgálásához, a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. telefonon, illetve írásban megkeresheti a bejelentőt a hiányzó adatok pótlása érdekében. Telefonos megkeresés esetén az adatvédelmi szempontokra tekintettel a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. munkatársa a hívás elején elvégzi az ügyfél azonosítását, amely során a nyilvántartó rendszerekben szereplő személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel. Az Ügyfelek adatainak védelme érdekében kizárólag a sikeres Ügyfél azonosítást követően tesz fel az ügyintéző az Ügyfelek részére a benyújtott reklamációval kapcsolatos adatokra vonatkozóan kérdéseket.

12.11. A panasz nyilvántartása:

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a panaszokról elektronikus nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) cég neve;
b) cég adószáma;
c) cégjegyzékszám;
d) ügyfélazonosító
e) a panaszt bejelentő Felhasználó neve
f) a panaszt bejelentő Felhasználó telefonszáma;
g) a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve (ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el)
h) az Ügyfél, illetve a Felhasználó neve;
i) az Ügyfél, illetve a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe;
j) a panasszal érintett Szolgáltatások;
k) a panasz leírása, oka;
l) a panaszos igénye;
m) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat;
n) telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

12.12. A panasz kezelése:

Az egységes, hatékony és magas színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében a panaszok kezelése a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. -nél történik, ahol az adott szakterületre specializálódott szakértők válaszolják meg az Ügyfelek megkereséseit.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a panasz kivizsgálásának eredményéről szóló tájékoztatást pontos, közérthető és egyértelmű indoklással látja el.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a panasz kezelését a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a panaszokat a rendelkezésére bocsátott és általa ismert körülményeket figyelembe véve tekinti át. Ugyanazon Ügyfél ismételt – a korábbi panasszal megegyező, ugyanazon kifogást és egyező indokokat tartalmazó – panaszára a jogszabályi követelmények figyelembe vétele mellett, a törvényi határidőn belül, indoklással ellátott álláspontját úgy küldi meg, hogy a korábbi panaszra adott válaszát csatolja.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 naptári napon belül megküldi az Ügyfélnek.

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a panasz elutasítása esetén tájékoztatja az Ügyfelet jogorvoslati lehetőségeiről. Válaszadás során a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. elsősorban a regisztrált elérhetőségeket használja fel a kapcsolatfelvétel érdekében. A panaszt és az arra adott választ a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. 5 (öt) évig őrzi meg.

12.13. Jogorvoslati lehetőségek:

A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten elkerülje a fogyasztói jogvita kialakulását. Amennyiben az Ügyfél a panaszára kapott válasszal nem ért egyet, esetleg új információval vagy dokumentációval rendelkezik, kérheti a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. -től a panasz felülvizsgálatát. Ebben az esetben ügye egy magasabb döntéshozói szintre kerül, ahol a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. ismét megvizsgálja panaszát.

Abban az esetben, ha az Ügyfél a kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy felmerülő panaszát a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. nem megfelelően kezelte, azt elutasította, lehetősége van bíróság eljárását kezdeményezni vagy az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. A panaszos az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság (jelenleg a területileg illetékes járási hivatal) elérhetőségéről a http://jarasinfo.gov.hu weboldalon tájékozódhat.

Az Ügyfél, illetve a Felhasználók elfogadják a FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. számítógépes rendszerében rögzített adatok valódiságát, esetleges jogvita esetén bizonyítékként ismerik el. 

13. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

13.1. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítását a magyar, illetve az Európai Unió által megalkotott jogszabályok változásai is szükségessé tehetik.

13.2. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. az ÁSZF módosításáról köteles a Felhasználókat értesíteni.

13.3. Az ÁSZF mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A módosítás közzétételét követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás ismételt igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

13.4. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. hatályos ÁSZF-je, valamint az ÁSZF korábbi verzió állandó jelleggel elérhetőek, valamint letölthetők a Weboldalról.

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.1. A jelen ÁSZF-re és az Előfizetői Szerződésre a magyar hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

14.2. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-fel érintett jogviszonyából eredő követeléseinek behajtása érdekében harmadik fél szolgáltatóhoz forduljon és azt a követelés behajtásával megbízza. A követelés megtérülése érdekében tett intézkedések költségei az Ügyfelet terhelik.

14.3. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

14.4. A FREDERIK TECHNOLOGIES Kft. mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből, illetve a közte és az Ügyfél között létrejött Előfizetői Szerződésből eredő bármilyen nézeteltérést, jogvitát a felek bíróságon kívül rendezzék. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a jogvitában a hatályos perrendtartási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok kizárólagosan jogosultak eljárni.

14.5. Jelen ÁSZF hatályos 2022. szeptember 15. napjától.